Opatření rektorky

Opatření rektora č. 3/2024

Statut odborné platformy Vzdělávání 21 Univerzity Karlovy


Část I Úvodní ustanovení

I. Základní ustanovení

 1. S účinností tohoto opatření se zřizuje odborná diskusní a poradní platforma Vzdělávání 21 Univerzity Karlovy (dále jen „V21“ a „univerzita“). V21 navazuje na činnost think tanku Vzdělávání 21 ustaveného kolegiem rektora univerzity dne 2. 3. 2020, který účinností tohoto opatření zaniká.

 2. V21 je odborným útvarem univerzity, který nemá status univerzitního pracoviště. Zaměstnanci univerzity podílející se na realizaci aktivit V21 jsou organizačně a pracovně-právně zařazeni do svého domovského pracoviště. Není-li tímto opatřením, jinými předpisy nebo pokynem rektora univerzity stanoveno jinak, je osobou příslušnou k rozhodování v záležitostech V21 rektor univerzity.

 3. Toto opatření upravuje činnost a organizaci V21.


II. Poslání a činnost V21

 1. Základním posláním V21 je systematicky sledovat a zlepšovat vzdělávací soustavu a posilovat moderní pedagogické přístupy a metody, včetně kultivace veřejné debaty o tématech školství. Za tímto účelem realizuje badatelské, projektové, vzdělávací i reprezentační a propagační aktivity.

 2. Základními činnostmi V21 jsou zejména:


    a. 

  otevírání diskuse o nových a aktuálních tématech v oblasti vzdělávání a hledání účinných a efektivních řešení aktuálních problémů, včetně ad hoc analýz a kulatých stolů k vybraným tématům,

    b. 

  propojování s dalšími tématy řešenými na UK, které mají souvislost se vzděláváním,

    c. 

  vyhledávání a zapojování studentů a mladých akademických pracovníků do diskuse o klíčových tématech týkajících se vzdělávací soustavy,

    d. 

  interní diskuse o vzdělávacích otázkách, včetně připomínkování klíčových návrhů (dokumentů, projektů) v oblasti vzdělávací politiky majících dopad na univerzitu s předpokládaným přesahem do vzdělávací soustavy,

    e. 

  šíření prací a výstupů v oblasti vzdělávání na univerzitě.


 3. Hlavními výstupy činnosti V21 jsou zejména:


    a. 

  kulaté stoly, workshopy, konference,

    b. 

  interní dokumenty univerzity, například stanoviska, připomínky k strategickým, legislativním, metodickým a finančním dokumentům,

    c. 

  veřejně publikované dokumenty, například analýzy, stanoviska, policy papers.


 4. V21 spravuje web https://vzdelavani21.cz.


Část II Organizace V21

III. Struktura a administrace V21

Řízení, organizaci a fungování V21 zajišťuje Předsednictvo V21 (dále jen „Předsednictvo“) a Plénum V21 (dále jen „Plénum“). Administrativní a technické fungování V21 zajišťuje Centrum pro celoživotní vzdělávání rektorátu univerzity.


IV. Předsednictvo

 1. Předsednictvo je výkonný orgán koordinující činnost V21.

 2. Předsednictvo má tři členy, a to předsedu a dva místopředsedy.

 3. Členy Předsednictva jmenuje rektor univerzity z vlastního podnětu a mohou být jmenováni opakovaně.

 4. Funkční období všech členů Předsednictva končí posledním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni, ve kterém začalo funkční období následujícího rektora univerzity.

 5. Rektor univerzity může odvolat kteréhokoli člena Předsednictva z jeho funkce i před uplynutím jeho funkčního období. Členství v Předsednictvu zaniká rovněž rezignací člena Předsednictva doručenou písemně rektorovi univerzity.

 6. Zasedání a jednání Předsednictva svolává a řídí předseda, a to zpravidla jednou za kalendářní měsíc. Předsednictvo je usnášeníschopné při účasti nejméně dvou třetin členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

 7. Předsednictvo může vedle prezenčního způsobu zasedat také distančně, tedy za pomoci prostředků komunikace na dálku, které umožňují členům Předsednictva zvukovou i obrazovou účast na jednání v přítomném čase, a hybridně, tedy kombinací prezenčního a distančního způsobu zasedání u části členů. Předseda může vyhlásit také hlasování mimo zasedání Předsednictva („hlasování per rollam“), jde-li o neodkladnou záležitost nebo o návrh, k jehož projednání není možné nebo účelné svolat zasedání.

 8. Zasedání Předsednictva se zpravidla účastní také vedoucí či jiný zástupce Centra pro celoživotní vzdělávání rektorátu univerzity.

 9. Předsednictvo pravidelně informuje o podstatných projednávaných otázkách Plénum.


V. Plénum

 1. Plénum určuje ideové nastavení V21, prioritní témata a plán aktivit na další období. V případě jednotlivých aktivit stanoví časový harmonogram jejich realizace, cílové výstupy a gesce některého ze členů Předsednictva či Pléna. Plénum projednává a schvaluje všechny důležité, zejména koncepční návrhy a rozhodnutí týkající se činnosti V21.

 2. Plénum tvoří akademičtí pracovníci a studenti univerzity zájmem o odborné aktivity V21. Členství je čestné.

 3. Členy Pléna jmenuje rektor univerzity z vlastního podnětu, členové mohou být jmenováni opakovaně

 4. Funkční období všech členů Pléna končí posledním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni, ve kterém začalo funkční období následujícího rektora univerzity.

 5. Rektor univerzity může odvolat kteréhokoli člena Pléna z jeho funkce i před uplynutím jeho funkčního období. Členství v Plénu zaniká rovněž rezignací člena Pléna doručenou písemně předsedovi V21, který o tom informuje rektora univerzity.

 6. Zasedání a jednání Pléna svolává a řídí předseda V21, a to nejméně jedenkrát ročně. Plénum je usnášeníschopné při účasti nejméně dvou třetin členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

 7. Plénum může vedle prezenčního způsobu zasedat také distančně, tedy za pomoci prostředků komunikace na dálku, které umožňují členům Pléna zvukovou i obrazovou účast na jednání v přítomném čase, a hybridně, tedy kombinací prezenčního a distančního způsobu zasedání u části členů. Předseda V21 může vyhlásit také hlasování mimo zasedání Pléna („hlasování per rollam“), jde-li o neodkladnou záležitost nebo o návrh, k jehož projednání není možné nebo účelné svolat zasedání.

 8. Plénum úzce spolupracuje i s dalšími odborníky ve vzdělávání. Zasedání Pléna se mohou vedle členů Pléna účastnit i pozvaní hosté.

 9. Vybraným začínajícím odborníkům, zejména z řad studentů a postdoktorandů, umožňuje V21 účastnit se jeho činností formou neplacených stáží.Část III Přechodná a závěrečná ustanovení

VI. Přechodná ustanovení

 1. Interním a externím členům a konzultantům dosavadního think tanku Vzdělávání 21 ustaveného kolegiem rektora univerzity dne 2. 3. 2020 končí funkční období dnem účinnosti tohoto opatření.

 2. Rektor univerzity do třiceti dnů od data účinnosti tohoto opatření zajistí jmenování členů Pléna a Předsednictva.VII. Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření bylo projednáno v kolegiu rektora univerzity dne 11. 12. 2023.

 2. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho podpisu.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 2. 2024.


V Praze dne 15. 1. 2024

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorkaPoslední změna: 31. leden 2024 14:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám