• Archiv
  • Závěry analytické skupiny TT k aktuální situaci ve školství

Závěry analytické skupiny TT k aktuální situaci ve školství

Stanovisko analytické skupiny think-tanku Vzdělávání21 k aktuální situaci ve školství


Analytická skupina think-tanku Univerzity Karlovy Vzdělávání21 (AS TT V21) přijala na svém online zasedání 6. listopadu 2020 řadu závěrů a doporučení k aktuální situaci ve školství. Patří mezi ně důraz na lepší práci s daty, podpora vytvoření komplexního screeningového systému u žáků či upozornění na potřebu sociálního kontaktu učitelů s žáky i žáky mezi sebou.


Závěry jednání analytické skupiny think-tanku Vzdělávání21:


1) AS TT V21 konstatuje, že zásadním problémem, který brzdí debatu o otevírání škol a obecně jakoukoli debatu o zdravotních a epidemických rizicích SARS-CoV-2 v kontextu škol, je nedostatečné využívání existujících dat ÚZIS a KHS a absence některých klíčových informací. Konkrétně je třeba, aby relevantním týmům na MZ ČR a MŠMT bylo umožněno pracovat s daty, jako jsou:

  • vývoj denního či týdenního poměru počtu osob s nově prokázanou nákazou SARS-CoV-2 a celkového počtu provedených testů pro věkové skupiny dětí z MŠ (věk 3-6), žáků 1. stupně (věk 7-11), 2. stupně (věk 12-15), 3. stupně (věk 16-19), případně i rodičů (cca věk 30-50);

  • anonymizovaný popis školních klastrů (tedy když nákaza pravděpodobně proběhla v rámci školy);

  • pravděpodobné místo nákazy u dětí a žáků (školní zařízení vs. jinde); zvlášť pro věkové skupiny MŠ, 1. stupeň, 2. stupeň, 3. stupeň;

  • pravděpodobné místo nákazy u učitelů (školní zařízení vs. jinde), včetně informace o stupni, na kterém učitel vyučuje;

  • vývoj počtu karantén na školách (třídy, části tříd, učitelský sbor);

  • informace o tom, kdy je v rodinách primárním pravděpodobným zdrojem nákazy rodič versus dítě/žák; zvlášť pro věkové skupiny MŠ, 1. stupeň, 2. stupeň, 3. stupeň; včetně vývoje tohoto poměru v čase.


Jedná se o data za uplynulé období i budoucí období. Tam, kde data chybí, je třeba v maximální možné míře usilovat o urychlené zahájení sběru těchto dat, protože onemocnění COVID-19 během zimy nezmizí.


2) AS TT V21 konstatuje, že vytvoření komplexního screeningového systému na SARS-CoV-2 u populace žáků by mohlo umožnit i za zhoršené epidemické situace otevřít v omezeném režimu některé stupně škol či některé ročníky. Proto AS TT V21:

  • podporuje myšlenku nastavit a zrealizovat pravidelný screening žáků třetího stupně (věk cca 16-19) a jejich učitelů pomocí antigenních testů,

  • navrhuje prozkoumat možnost pravidelného screeningu mladších žáků, učitelů dalších stupňů a dalších zaměstnanců škol a školských zařízení, i za pomoci dalších typů testů.


AS TT V21 zdůrazňuje, že se jedná o screeningové testování, nikoli diagnostické testování; cílem je snížit počet osob nakažených SARS-CoV-2, které se do škol budou dostávat, nikoli identifikovat všechny tyto osoby. AS TT V21 si je vědoma značných finančních nákladů a logistických problémů, které s sebou screeningový systém nese, konstatuje ale, že tyto náklady a problémy je třeba porovnávat s celkovými ekonomickými a sociálními ztrátami, které způsobí dlouhodobé uzavření škol nebo některých stupňů.


3) AS TT V21 upozorňuje, že i za zhoršené epidemické situace je třeba co nejdříve navrhnout a umožnit takové formy práce a dobrovolného setkávání, které budou z epidemického hlediska co nejméně rizikové, ale zároveň umožní sociální kontakt učitelů s žáky i žáků mezi sebou. Jedná se např. o setkávání v malých skupinách venku, kdy lze dodržovat bezpečné vzdálenosti (výlety, sport, kreativní činnosti, málo kontaktní hry typu schovávaná apod.). V případě sociálně znevýhodněných dětí jde i o osobní konzultace individuální či v malých skupinách. Další možností jsou dobrovolné školy v přírodě či tábory se screeningovým testem na vstupu; při tom lze využít potenciálu středisek volného času.


Poslední změna: 31. leden 2024 15:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám